Sociale veiligheid

We vinden het binnen Scouting Nederland belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is opgenomen in het Huishoudelijk reglement en daardoor voor alle leden van toepassing. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

  1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt
  2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast
  3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
  7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Zie hier voor meer informatie: Informatie beleid VOG Scouting Nederland

Aannamebeleid

Als jeugdleden van Scouting Bennekom willen doorgroeien als leiding bij een speltak van Scouting Bennekom hebben ze als jeugdlid meerdere keren meegedraaid met een speltak waar ze geïnteresseerd in zijn. Hierbij kunnen de gekwalificeerde leiders van het leidingteam en teamleider van de speltak aan de groep (bestuur) aangeven of ze vertrouwen hebben de capaciteiten van deze persoon.

Vanaf het moment dat een leidingteam aangeeft dat een toekomstige leiding welkom is in het team, zal er gestemd worden in de groepsraad. Voordat er gestemd kan worden zal er een Verklaring Omtrent Gedrag voor desbetreffende persoon aangevraagd worden. Deze moet in het bezit van de groepsbegeleider zijn voor het moment dat er gestemd wordt. De groepsraad is het hoogste orgaan binnen Scouting Bennekom. Stemmen over leiding door de groepsraad is vastgelegd in de statuten van de vereniging. Hier bestaat de mogelijkheid voor alle aanwezige leden van de groepsraad met stemrecht om voor, tegen of blanco te stemmen. Als er geen meerderheid voor heeft gestemd, is het voor deze toekomstige leiding niet mogelijk om leiding binnen de vereniging te worden. In het geval dat de meerderheid voor heeft gestemd, is het jeugdlid geen jeugdlid meer maar (aspirant-)leiding.

Vanaf de stemming mag de nieuwe leiding als volwaardig teamlid meedraaien met de speltak. Elke leiding binnen de vereniging moet gekwalificeerd zijn door een externe georganiseerd (Regio Neder-Veluwe) leidingtraining te volgen. De voortgang en het voldoende afronden van deze kwalificatietraining wordt opgevolgd door de praktijkcoaches van de vereniging. Deze beslissen uiteindelijk of de leiding voldoet aan alle eisen en gekwalificeerd mag worden. Kwalificatieresultaten worden geadministreerd in SOL (Scouting Online).

Geïnteresseerde zonder (huidig) lidmaatschap bij Scouting Nederland of Scouting Bennekom melden zich allereerst bij het dagelijks bestuur van Scouting Bennekom. Na een eerste gesprek en het opvragen van een VOG zal een proefperiode bij een speltak worden georganiseerd. Vanaf dat moment volgt het aannamebeleid volgens de reguliere (bovenstaande) stappen.