Organisatie

Scouting Bennekom is een scoutinggroep van respectabele omvang bestaande uit zes verschillende speltakken met jeugdleden. Om deze jeugdleden een goede tijd bij Scouting Bennekom te kunnen geven zijn er heel wat vrijwilligers actief. De meest zichtbare vrijwilligers zijn de leiding van de speltakken, die wekelijks de programma’s voor de jeugdleden voorbereiden en (bege-)leiden. De leiders van iedere afzonderlijke speltak vormen per speltak een eigen leidingteam. Interesse om Scoutingleider te worden? Kijk eens hier bij onze vacatures.

Naast de leiders van de speltakken zijn er achter de schermen nog veel meer vrijwilligers actief om alle zaken die we als Scouting Bennekom tegenkomen goed te kunnen afhandelen. Veel van deze taken worden uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de groep maar ook door de ouders van onze jeugdleden, leiders en oud-leden van Scouting Bennekom. Hieronder volgt een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van onze groep.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de groepsvoorzitter, groepssecretaris, groepspenningmeester, groepsbegeleider en de groepscoördinator. Zij worden door de groepsraad voor drie jaar in functie gekozen. Het dagelijks bestuur voert het beleid van de groep uit en bereidt dit beleid voor. 

Groepsbestuur

Het groepsbestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur aangevuld met de teamleiders van de speltakken. Het groepsbestuur kan groepsaangelegenheden bespreken alvorens ze in de groepsraad aan de orde komen. Dat doen we om zaken vooraf, ook binnen de speltakken, goed te kunnen bediscussiëren voordat de beslissing valt. Verder komen er praktisch organisatorische zaken aan de orde. Het groepsbestuur geeft advies aan de groepsraad en controleert of de leden van de groepsraad de gemaakte afspraken nakomen. Meld van tevoren als je een keer niet kunt.  

Groepsraad

De groepsraad is het hoogste orgaan van de vereniging Scouting Bennekom. Alle leidinggevenden, het groepsbestuur, een afgevaardigde vanuit de stam, de (ouder-) vertegenwoordigers van de leeftijdsgroepen, de materiaalmeester, de stichting en de praktijkbegeleiders hebben zitting in de groepsraad. Daarnaast mag iedereen de vergaderingen bijwonen.

De groepsraad beslist over afspraken en het te volgen beleid van groepsvereniging Scouting Bennekom. Je kunt ook zelf onderwerpen inbrengen.

Groepsvoorzitter

De groepsvoorzitter zit de vergaderingen van de groepsraad en het groepsbestuur voor en vertegenwoordigt de groep naar buiten. 

Groepssecretaris

De groepssecretaris notuleert de vergaderingen van de groepsraad en het groepsbestuur, stelt gezamenlijke brieven op en houdt het archief bij.

Groepspenningmeester

De groepspenningmeester verzorgt de financiën van de groep. Hij/zij maakt jaarlijks een begroting en afrekening en verzorgt de inning van contributies. Als speltak moet je bij hem terecht voor de speltakbegroting en -jaarafrekening. 

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider is vertrouwenspersoon voor alle leden van de groep. Daarnaast stimuleert hij/zij de leiding te werken als een team, zowel binnen als buiten de speltak. Ook de opvang, opleiding en begeleiding van (nieuwe) leiding zijn taken van de groepsbegeleider. 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van Scouting Bennekom is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en staat buiten de groep. U kunt contact opnemen via vertrouwenspersoon@scoutingbennekom.nl. U kunt aangeven mocht u specifieke voorkeur hebben voor Marijn van Kranenburg (man) of Desiré Gademan (vrouw)

Praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider ondersteunt individuele leidinggevenden en het leidingteam bij het verwerven van persoonlijke en teamkwalificaties en gebruikt daarvoor de binnen deskundigheid ontwikkelde instrumenten. 

Speltak-coach

Ondersteund de leiding van een speltak om de aanwezige kennis en vaardigheden maximaal te benutten. Zorgt ervoor dat leiding de handvatten heeft om een kwalitatief programma neer te zetten en de communicatie naar groep, jeugdleden en ouders op het juiste niveau te brengen. De speltak-coach stimuleert de leiding om een ideale taakverdeling te vinden, waarbij ieders individuele kwaliteiten maximaal benut worden. De speltak-coach wordt aangestuurd door de groepsbegeleider en zal op verzoek van de speltak en/of het dagelijks bestuur worden ingezet.   

Teamleider

De teamleider coördineert het leidingteam van een speltak en vertegenwoordigt het team naar buiten (bijvoorbeeld in het groepsbestuur). De teamleider is ook het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Hij/zij wordt in functie gekozen door de groepsraad. 

Vertegenwoordiger leeftijdsgroep

Per leeftijdsgroep wordt door de leden of wettelijk vertegenwoordigers een vertegenwoordiger in de groepsraad gekozen. Wij noemen die functie ook wel oudervertegenwoordiger. Zij vervullen een actieve rol in de communicatie tussen ouders/jeugdleden en de groep. De RSA speltak heeft geen oudervertegenwoordiger. Een jeugdlid die in zijn laatste jaar zit vertegenwoordigd de jeugdleden in de groepsraad. 

Materiaalmeester

De materiaalmeester is verantwoordelijk voor al het groepsmateriaal. Hij/zij inventariseert het aanwezige materiaal en zorgt dat er voldoende voorhanden is. Jaarlijks stelt hij/zij de materiaalbegroting op. Hij/zij zorgt voor reparatie en voor een eerlijke verdeling, bijvoorbeeld voor zomerkampen. De groepsraad beslist over uitleen van materiaal. De materiaalmeester wordt gekozen voor een periode van drie jaar door de groepsvereniging. Hij/zij heeft stemrecht in de groepsraad. 

Kascommissie

Jaarlijks kiest de groepsraad uit haar midden een kascommissie, bestaande uit twee leden. Minimaal één van deze leden mag het voorafgaande jaar niet in de kascommissie hebben gezeten. De kascommissie controleert de jaarrekening van de groepsvereniging en stichting.  

Afgevaardigden voor de regioraad

De groepsraad kiest uit haar midden twee vertegenwoordigers voor de regioraad.